Άρθρο 1.    Ίδρυση και σκοποί

Iδρύεται με έδρα την Πάφο Σωματείο με την επωνυμία « Σωματείο Ερασιτεχνών & Βετεράνων Αθλητών Στίβου Πάφου “Στέλιος Κυριακίδης”.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

(α)    Η διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής στους άνδρες και τις γυναίκες (όλων των ηλικιών) με την ορθή διδασκαλία της φυσικής αγωγής και της πρακτικής εφαρμογής των αθλητικών κανόνων και της αθλητικής δεοντολογίας.

(β)    Η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.

(γ)    Η υγιής διαπαιδαγώγηση και ενασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο των Μελών και η ανάπτυξη της αγάπης προς την πατρίδα και του αγωνιστικού φρονήματος.

(δ)    Η προσήλωση προς τις ιστορικές παραδόσεις του τόπου μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Άρθρο 2.     Μέσα προς επίτευξη των σκοπών

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται με τους  πιο κάτω τρόπους:

(α)    Την τέλεση αγώνων, ημερίδων, φιλανθρωπικών, πολιτιστικών, πνευματικών, κοινωνικών εκδηλώσεων.

(β)    Την οργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, δεξιώσεων.

(γ)    Τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, αγώνες δρόμου τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

(δ)    Τη συνεργασία ή / και αδελφοποίηση με αθλητικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.

(ε)    Την προώθηση δραστηριοτήτων τόσο εξ΄ιδίων όσο και από κοινού με άλλους οργανισμούς για την παροχή βοήθειας σε οργανωμένα φιλανθρωπικά ή πολιτιστικά ιδρύματα / σωματεία.

(στ)    Τη συνεργασία με όλες τις αθλητικές αρχές του τόπου.

(ζ)    Την ίδρυση τμημάτων, επιτροπών και υπεπιτροπών για καλύτερη οργάνωση και προώθηση των αθλητικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

(η)    Την έκδοση έντυπου διαφωτιστικού υλικού για διαφώτιση και καλύτερη ενημέρωση των μελών και του κοινού για τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(θ)    Την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης προς τα μέλη αναφορικά με οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

(ι)    Οποιοδήποτε άλλο μέτρο ή μέσο που θα κριθεί αναγκαίο για την προώθηση των σκοπών.

Άρθρο 3.     Μέλη του Σωματείου

Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν πρόσωπα ανεξάρτητα φυλής ή θρησκείας ύστερα από αίτηση και με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσωπο που προτάθηκε κανονικά και δεν εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση μετά εξάμηνο.

Το Σωματείο ή μέρος αυτού δεν υπέχει οποιαδήποτε ποινική ή υλική ευθύνη για αποζημίωση για την καταψήφιση του αιτούντος ούτε υποχρεώνεται να την αιτιολογήσει.

Επίτιμα Μέλη

Η Γενική συνέλευση ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλέξει, τιμής ένεκεν, ως Επίτιμα Μέλη πρόσωπα που πρόσφεραν ξεχωριστή υπηρεσία για την πρόοδο του Σωματείου, ή την ανάπτυξη του αθλητισμού και την σωματικής αγωγής.

Αρωγά Μέλη

Αρωγά Μέλη εγγράφονται όσοι επιθυμούν να εξυπηρετήσουν το Σωματείο αφιλοκερδώς ή να συνεισφέρουν σε είδος για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του με γραπτή αίτηση τους και με την υποστήριξη δύο Τακτικών Μελών. Η εκλογή τους γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η εκλογή των Τακτικών Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα Επίτιμα και Αρωγά Μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 4.    Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

Όλα τα μέλη εκτός από τα Επίτιμα και Αρωγά υποχρεώνονται να:

(α)    Τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

(β)    Μεριμνούν για τη διάδοση και επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

(γ)    Καταγγέλλουν εγγράφως ή / και προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ενέργεια και πράξη μελών του Σωματείου που προσβάλλει την υπόσταση, το κύρος και τα συμφέροντα του Σωματείου ή αντίκειται προς τους σκοπούς του.

(δ)    Πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους στο Σωματείο.

Τα Μέλη έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:

(α)    Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο αφού είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

(β)    Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.

(γ)    Να υποβάλλουν προτάσεις, εισηγήσεις και απόψεις για τις δραστηριότητες του Σωματείου. Αρωγά και Επίτιμα Μέλη (ως και Επίτιμοι Πρόεδροι) έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 5.    Αποχώρηση / Διαγραφή Μέλους  

(α)    Κάθε Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο αφού το ζητήσει με γραπτή αίτηση του.

(β)    Μέλος που δεν καταβάλλει τη συνδρομή για ένα χρόνο χωρίς εύλογη δικαιολογία παύει να θεωρείται μέλος και, αν στο τέλος του χρόνου παραλείψει να τακτοποιήσει τη συνδρομή του μετά από σχετική γραπτή προειδοποίηση, διαγράφεται. Μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για επανεγγραφή σε διάστημα τριών μηνών.

(γ)    Μέλος του οποίου η συμπεριφορά και διαγωγή θεωρηθεί ότι προσβάλλει την υπόσταση, το κύρος, την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου ή συστηματικά παραβαίνει τις πρόνοιες του Καταστατικού, τους κανονισμούς ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή που καταδικάζεται από ποινικό δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ηθική αισχρότητα υπόκειται σε διαγραφή.

Για να διαγραφεί κάποιο μέρος όπως προνοείται σ΄αυτή την παράγραφο απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας σε συνεδρίαση στην οποία θα είναι παρόντες τέσσερα τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του θέματος τέτοιας διαγραφής επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν πρότασης Τακτικού Μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το κατηγορούμενο Μέλος σε απολογία και αφού ακούσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων Μελών και κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για διαγραφή καλεί το Μέλος να παραιτηθεί και αν παραλείψει να συμμορφωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη διαγραφή του και να κοινοποιεί την απόφαση του στο διαγραφόμενο Μέλος σε 15 μέρες.

Μέλος του διαγράφεται για τους πιο πάνω λόγους μπορεί να υποβάλει έφεση και να ζητήσει εκδίκαση από Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή απόφαση της οποίας θα είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6.      Όργανα του Σωματείου

Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου είναι:

(α)    Η Γενική Συνέλευση.

(β)    Το Διοικητικό Συμβούλιο.

(Ι)    Γενική Συνέλευση  

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο όργανο του Σωματείου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές.

(ΙΙ)    Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με ειδικές προσκλήσεις από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και λαμβάνουν χώρα μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • Έκθεση πεπραγμένων και λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ταμειακή Έκθεση.
 • Έγκριση προϋπολογισμών νέου χρόνου.
 • Συζήτηση επί των πιο πάνω.
 • Συζήτηση και αποφάσεις πάνω σε θέμα που ενδιαφέρουν το Σωματείο και υποβάλλονται εγγράφως είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από δύο τουλάχιστο Μέλη ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ανά διετία.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ατομική πρόσκληση προς τα Μέλη 15 τουλάχιστο μέρες πριν την ημερομηνία που ορίζεται για να λάβει χώρα. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η ημερομηνία και ώρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία αποτελούν το 50% συν ένα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν παρουσιασθεί αυτός ο αριθμός των Μελών, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και όσα Μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

Τα παρόντα και έχοντα δικαίωμα ψήφου Μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ψηφοφορία όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία και ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν το ζητήσουν 10 τουλάχιστο Μέλη.

Η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από των αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προνοείται στο Καταστατικό.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει οποιοδήποτε αριθμό υποψηφίων όχι όμως πέρα από τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προνοείται στο Καταστατικό. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να συγκαλέσει Ετήσια Γενική Συνέλευση τότε το 1/3 των Τακτικών Μελών που έχουν κανονίσει τις υποχρεώσεις των προς το Σωματείο δικαιούται να τη συγκαλέσει.

Άρθρο 7.    Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με αίτηση του 1/3 των τακτικών Μελών προς τον Πρόεδρο στην οποία εκθέτουν τους λόγους της σύγκλησης.

Για την σύγκληση, τη διεξαγωγή των εργασιών και τις αποφάσεις στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την οποία έχουν ζητήσει το 1/3 των Μελών τότε αυτή συγκαλείται από το 1/3 των Μελών.

Άρθρο 8.    Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις

Καταστατική Γενική Συνέλευση είναι η ψηφίζουσα ή τροποποιούσα το Καταστατικό. Αυτή συγκαλείται εκτάκτως όταν το ζητήσει το 1/3 των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών, ενώ για τροποποίηση  των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των ¾ των μελών του. Για τη σύγκληση, τη διεξαγωγή των εργασιών και τις άλλες διαδικασίες ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9.    Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη ως εξής:

 1. Τον Πρόεδρο
 2. Τον Αντιπρόεδρο
 3. Το Γραμματέα
 4. Τον Ταμία και Έφορο Αθλητικού Υλικού.
 5. Το Έφορο Αθλητών
 6. Τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.
 7. Τον Έφορο Αθλητικών Διοργανώσεων και Άλλων Εκδηλώσεων.

Β. Εκλογή – Αρμοδιότητες – Λειτουργία Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση και με μυστική ψηφοφορία. Υποψηφιότητες για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται 48 ώρες πριν από την εκλογή στο Γραμματέα ο οποίος και τις παρουσιάζει μόλις κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή.

Οι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να παρευρίσκονται κατά τη ψηφοφορία αν κωλύονται προς τούτο.

Ενστάσεις για οποιαδήποτε υποψηφιότητα εξετάζονται από την Γενική Συνέλευση και η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Αν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι ο ίδιος  με τον αριθμό των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες άνευ ανθυποψηφίου.

Το Συμβούλιο συνέρχεται σε μια βδομάδα από την εκλογή του και καταρτίζεται σε Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες και λειτουργίες:

(α)    Συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχουν επείγοντα θέματα.

(β)    Των συνεδριάσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος.

(γ)    Αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία, ο Πρόεδρος όμως έχει δεύτερη ή νίκωσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.

(δ)    Απαρτία στις συνεδριάσεις υπάρχει όταν παρευρίσκονται 4 τουλάχιστο μέλη του.

(ε)    Μέλος του απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει τη θέση του η οποία συμπληρώνεται με απόφαση του Συμβουλίου από τα απομένοντα Μέλη. Ομοίως συμπληρώνεται και η θέση παραιτηθέντος μέλους.

(στ)    Σε περίπτωση παραιτήσεως τεσσάρων ή περισσότερων μελών καλείται Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Συμβουλίου. Αν στους παραιτηθέντες περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος αυτός θα υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση και να υποβάλει σ΄αυτή την παραίτηση του.

(ζ)    Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ορίζει επιτροπές και υπεπιτροπές από Μέλη του Σωματείου και του Συμβουλίου για να το βοηθούν στο έργο του.

Άρθρο 10.    Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σ΄όλες του τις σχέσεις και ενώπιον κάθε αρχής, προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, συγκαλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σωματείου, εκτελεί απαρέγκλιτα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την ακριβή τήρηση των προνοιών του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11.    Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, σε όλα του τα καθήκοντα.

Άρθρο 12.    Καθήκοντα Γραμματέα

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Φυλάγει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, εκδίδει ανακοινωθέντα,  παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Σωματείο,  συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σωματείου και κατατοπίζει γραπτώς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σωματείου για τις διάφορες πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13.     Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας κρατεί όλα τα βιβλία που σχετίζονται με το Ταμείο, φροντίζει για την είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος του Σωματείου χρησιμοποιώντας αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ταμίας οφείλει να παρουσιάζει όλα τα σχετικά του βιβλία στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν τα ζητήσει για έλεγχο και υποβάλλει κατά τακτικά χρονικά διαστήματα κατάσταση του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο των τακτοποιημένων ταμειακά Μελών.

Άρθρο 14.    Καθήκοντα Υπεύθυνου Αθλητικού Υλικού

Φροντίζει για την προμήθεια αθλητικού υλικού ως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί βιβλίο αποθήκης όπου καταγράφει το αποθεματικό, την ημερομηνία, τα ονόματα και το αθλητικό υλικό που παραδίδει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο κατάσταση του αθλητικού υλικού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15.    Καθήκοντα Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων

Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις την προβολή και τη διαφώτιση με βάση τους σκοπούς και στόχους του Σωματείου και συμβάλλει στη δημιουργία καλών σχέσεων με όλους τους αθλητικούς φορείς και με τις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο. Ετοιμάζει και υπογράφει κάθε Έγγραφο και Κείμενο που διοχετεύεται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή έχει σκοπό την προβολή του Σωματείου αφού προηγουμένως εγκριθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο. Φροντίζει για την αγορά εφημερίδων, περιοδικών βιβλίων και άλλων εντύπων αθλητικού περιεχομένου κατόπιν έγκρισης του Προέδρου και έχει την ευθύνη της φύλαξης των Μεταλλίων, Κυπέλλων, Διπλωμάτων του Σωματείου και τις καταχωρήσεις τους σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 16.    Καθήκοντα Υπεύθυνου Αθλητικών Διοργανώσεων και Άλλων Εκδηλώσεων.

Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανάλογα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό προγραμματίζει τη διοργάνωση τελετών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων με περιεχόμενο που αποβλέπει στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 17.    Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι:

(α)    Οι τακτικές συνδρομές των Μελών.

(β)    Οι εθελοντικές εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις από μέλη και φίλους του  Σωματείου.

(γ)    Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις για τα Μέλη και φίλους του Σωματείου.

(δ)    Οτιδήποτε προέρχεται νόμιμα στο ταμείου του Σωματείου.

Άρθρο 18.    Συνδρομές Μελών

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής €2 και ως ετήσια συνδρομή €6 ποσό που μπορεί να τροποποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Η ετήσια συνδρομή νέων Μελών που εγγράφονται καταβάλλεται στο ακέραιο σε 15 μέρες από την εγγραφή αν η εγγραφή γίνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο και στο ½ αν η εγγραφή γίνεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο.

Τα Επίτιμα και Αρωγά Μέλη δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε συνδρομή.

Άρθρο 19.    Έλεγχος Λογαριασμών

Οι λογαριασμοί θα ελέγχονται ετησίως από δύο μέλη του Σωματείου οριζόμενα από τη Γ. Συνέλευση που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου και οι σχετικοί κατάσταση θα υποβάλλεται για ενημέρωση στην επόμενη Γ. Συνέλευση.

Άρθρο 20.    Περιουσία Σωματείου   

Η περιουσία του Σωματείου είναι και μένει πάντοτε ιδιοκτησία του και σε καμιά περίπτωση τα Μέλη έχουν δικαίωμα σ΄αυτή.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Άρθρο 21.    Σφραγίδα – Έμβλημα

Η σφραγίδα και το έμβλημα του Σωματείου θα έχουν κυκλικό σχήμα με το όνομα του Σωματείου στην περίμετρο και τη φωτογραφία του αείμνηστου και ένδοξου αθλητή Στέλιου Κυριακίδη δαφνοστεφανωμένου στο κέντρο.

Άρθρο 22.     Αντιπροσώπευση Σωματείου

Το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23.    Διάλυση Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται μόνο εάν τα μέλη του μειωθούν κάτω από τον αριθμό που προβλέπει ο Νόμος κα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του περί Σωματίων & Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.

Άρθρο 24.    Θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό, αρμόδιο Σώμα, για απόφαση είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25.    Ίδρυση του Σωματείου και Ψήφιση Καταστατικού

Το Σωματείο ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου, 1994. Το Καταστατικό εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 1994 και εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

Σημείωση: Το καταστατικό αυτό αποτελεί τροποποίηση του αρχικού καταστατικού του 1994 όσο αφορά την ονομασία του Σωματείου (προηγούμενη ονομασία «Παγκύπριο Σωματείο Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών “Στέλιος Κυριακίδης”) και την έδρα του (προηγούμενη έδρα Λεμεσός) όπως εγκρίθηκε στην γενική και καταστατική συνέλευση της 13 Ιουλίου 2011 και αργότερα από το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του αρ. 42/72/1749 ημερ. 5 Οκτωβρίου 2011.

 

Αντρέας Αγγελίδης                            Αντρέας Γεωργίου

Πρόεδρος δ.σ                            Γραμματέας